BBTE honlap | Elérhetőség | Hírek | Kapcsolatok | Impresszum Ro | En | De
Cimsor
 

Kezdőlap » Felvételi » Magiszteri tanfolyamra

 
indexkep Elérhetőség:
Babeş-Bolyai Tudományegyetem
Református Tanárképző Kar

400174, Kolozsvár
Horea út 7., III. e.
Tel: +40264590723
email: rt at rt.ubbcluj.ro
     
  Felvételi magiszteri tanfolyamra  

 

A Református Tanárképző Kar a 2012–2013-as tanévben mesterképzőt indít a követke-ző szakcsoportokban:

I. Alkalmazott teológia (4 félév):

Helyek száma: 15 ingyenes, 5 tandíjköteles hely.
Tanulmányi idő: 4 félév, 2012. október – 2014. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Pásztori pszichológia szakirány:

– Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
– Valláspszichológia
– Keresztyén antropológia
– A teológiai gondolkodás fejlődése
– Csoportlélektan, csoportdinamika és csoportvezetés
– Szakmai és kutatási gyakorlat
– A pasztorálpszichológia alapjai és pasztorálpszicho-lógiai irányzatok
– A személyiség pszichológiai és pasztorációs megköze-lítése
– A pasztoráció és diakónia módszertana
– A pasztorációs lelkigondozásban és a segítő foglalko-zásban alkalmazott etika alapelvei
– Krízislélektan, krízistanácsadás és intervenció
– Önismeret és önismereti csoportvezetés
– A valláspedagógia pszichológiája
– Kábítószerfüggők lelki gondozása
– Bioetika
– Öregek, betegek és gyászolók lelkigondozása
– Egészség és betegség interdiszciplináris értelmezése
– Kórházi lelkigondozás
– Konfliktuskezelés

A képzés rendjére vonatkozó információk:

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri képzés munkarendje letölthető innen.
Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok elkészítésének szempontjai letölthetők innen.
Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok védésének rendje letölthető innen.

IV. Teológia – Zene – Nevelés (4 félév):

Helyek száma: 15 ingyenes, 10 tandíjköteles hely.
Tanulmányi idő: 4 félév, 2012. október – 2014. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Kötelező tárgyak (minden szakirány számára):
– Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
– A zenei kifejezőeszközök retorikája és jelentéstana
– A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
– Pedagógiai és katekétikai stratégiák
– Modern művészetelméletek a zenében
– A bibliai nyelvek szemantikája
– Valláspszichológia
– Keresztyén antropológia

Választható tárgyak:


Valláspedagógia szakirány:

– A kommunikáció és a média szerepe a tanítási, tanulási, pasztorációs és nevelési folyamatokban
– Bibliai fogalmak a vallásoktatásban
– Alternatív pedagógiák módszertana és gyakorlata I
– A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
– Speciális nevelési szükségletü fiatalok és felnőttek szakmai felkészítése és kísérése
– Modern pedagógiai eszközök és a rendszeres teológia
– A valláspedagógia pszichológiai alapjai
– Tanulási zavarok prevenciója
– Biblikateológia
– Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet
– Egyház- és nevelésszociológia

Egyháztörténet szakirány:

Latin nyelv és szemantika
– Paleográfia
– XVI–XX. századi protestáns egyháztörténet
– Könyvek és kéziratok Erdélyben (15–18. sz.)
– Művészettörténet (erdélyi és európai építészettörténet)
– Az ökumenikus mozgalmak története
– Templom, iskola, levéltár (egyházi könyvtár és levéltárszervezés)
– Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet

Zenepedagógia szakirány:
– A zenei műfaj és forma fejlődése a zenetörténet főbb korszakaiban
– Gregorián vezénylés
– A hangszeres és vokális előadás (interpretáció) stilisztikája
– A zenei műfaj és forma fejlődése a zenetörténet főbb korszakaiban
– Hangszeres és vokális művek vezénylése
– Protestáns egyházi énekek az írott forrásokban és a szájhagyományban
– Előadásmódok a vokális magyar népzenében

A felvételi vizsga menete szaktól függetlenül.

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzoje egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!
Ez a kutatási terv 2012. július 15-ig e-mailen megküldendő a következő címek valameyikére:
a. Alkalmazott teológia szakra felvételizőknek: gabor at hezser de.
b. Egyháztörténet szakirányra felvételizőknek: hnalpar at rt ubbcluj ro.
c. Valláspedagógia szakirányra felvételizőknek: kunmar58 at gmail.com
d. Zenepedagógia szakirányra felvételizőknek:
gabriela_coca at yahoo com

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

A kutatási terv értékelésének kritériumai:
1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

– a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
– az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

A vizsga időpontja:

– 2012. július 26, 10.00 óra – kutatási terv bemutatása.

Beiratkozás időpontja:

– 2012. július 16–25 (hétköznapokon) – felvételire való beiratkozás

– 2012. július 27. – Eredményhirdetés.

– 2012. július 27–31. – Beiratkozás első évre..

Felvételi díj és tandíj:

– A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 50 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.
– A magiszteri kurzus tandíja évi 2 200 RON (zenepedagógia szakirányra felvételizőknek 2 500 RON), ezt négy részletben kell majd kifizetni azoknak, akik tandíjköteles helyre jutnak be. A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

•  beiratkozási lap;
•  a személyi igazolvány egyszerű másolata;
•  a licencoklevél (vagy igazolás), és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;
•  a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
•  a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

– Az érettségi oklevél eredetije (amennyiben költség-térítéses helyre jut be, jó a hiteles másolat is);
– A licencdiploma eredetije (amennyiben költségtérítéses helyre jut be, jó a hiteles másolat is);
– A születési bizonyítvány közjegyzőileg hitelesített másolata;
– Idegen nyelvvizsga bizonylata;
– Kézzel írt önéletrajz;
– Személyi igazolvány egyszerű másolata;
– 4 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratko-záskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

Felvételi űrlap:

A felvételi űrlap letölthető innen.

További információk

A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy emailen.

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

 
© BBTE RTK 2009
BBTE honlap | Elérhetőség | Hírek | Kapcsolatok | Impresszum
Ro | En | De