Főoldal | BBTE honlap | Elérhetőség | 
 

Kezdőlap » Valláspedagógia szakirány » Felvételi - Valláspedagógia

 
       
Felvételi    
Képzés
Záróvizsga
Tanárok
Nemzetközi kapcsolatok
Ösztöndíjak
Kiadványaink
Rendezvényeink
Diákélet
Képgaléria              
Elérhetőség  
    MESTERI - felvételi infó  

Alapképzés

 
             
             
 

ALAPKÉPZÉS


A BBTE Református Tanárképző Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2017–2018-as tanévre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

A meghirdetett helyek száma:

Református valláspedagógia: 15 ingyenes hely.
Református teológia szociális munka: 15 ingyenes hely.

 

A felvételi vizsga:

A felvételi jegy a Református valláspedagógia vagy Református teológia szociális munka szakra felvételizők esetében az alábbi részjegyek általánosa:

1. Az érettségi általános jegye a végső jegy 75%-át képezi.

2. A vallási tárgyból (református kollégiumot végzetteknek), vagy románból, vagy magyarból, vagy a humán szakos tárgyból szerzett érettségi vizsgajegy a végső jegy 25%-át képezi.

A jelöltek 2017. július 25-én 10 órától interjún vesznek részt.

A felvételi vizsga menete (2017 Június):

2017. július 17-24. (hétköznapokon) 9–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
2017. július 25., 10 óra – interjú
2017. július 25. – eredményhirdetés
2017. július 26–27. – beiratkozás első évre

A felvételi vizsga menete (2017 Szeptember):

2017. szeptember 6-18 (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
2017. szeptember 19., 10 óra – interjú
2017. szeptember 20. – eredményhirdetés

A felvételire való beiratkozás módja:

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

• beiratkozási űrlap;
• a személyi igazolvány egyszerű másolata;
• az érettségi oklevél egyszerű másolata;
• a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
• a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Eredményhirdetés

A felvételi eredményeit 2017. július 26-28-án illetve szeptember 20-án kifüggesztjük a kar titkársági hirdetőtábláján, illetve a Kar honlapjára.

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

• Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
• A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
• Orvosi igazolás - feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
• Egyetemi tanulmányokat igazoló hivatalos okirat (azok számára, akik párhuzamosan akarnak két egyetemet végezni);
• Licencdiploma vagy igazolás (azok számára, akik már elvégeztek egy egyetemet).
• Kézzel írt önéletrajz;
• 3 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be (2000 lej/ tanév), ugyanekkor kifizeti az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi díjszabás:

Az iratkozási díj 30 lej (minden jelentkezőnek ki kell fizetnie attól függetlenül, hogy márciusban, júliusban vagy szeptemberben iratkozik be).

A felvételi díj 70 lej; (két/több kari szakra való felvételi esetén összesen 80 lej)

Mindkét összeget postán lehet kifizetni a következő bankszámlára:
Facultatea de Teologie Reformată
RO35TREZ21620F330500XXXX
Cod fiscal: 4305849
A nyugta hátára rá kell írni: Taxă de admitere.

A felvételi űrlap letölthető innen:

PDF formátumban: FELVÉTELI BEIRATKOZÁSI ŰRLAP

További információk beszerezhetők:

– a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen (lásd: Elérhetőség menüpont).
– a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál (lásd: Tanárok menüpont - E-mail címek)

A beiratkozási iratcsomót a következő címre kérjük postázni:

FACULTATEA DE TEOLOGIE REFORMATĂ – DECANAT
400174 Cluj-Napoca
Str. Horea, nr. 7. et. II./ 224
Tel\Fax: 0264–590–723

Az egyetem és a kar felvételi szabályzatáról ITT olvashatsz

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

 
 
 
MESTERI KÉPZÉS
 

A BBTE Református Tanárképző Kar VALLÁSPEDAGÓGIA szakiránya felvételi vizsgát hirdet a 2017–2017-es tanévre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól.

I. Alkalmazott teológia (4 félév):

Helyek száma: 15 ingyenes, 5 tandíjköteles hely.
Tanulmányi idő: 4 félév, 2017. október – 2018. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Pásztori pszichológia szakirány:

– Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
– Valláspszichológia
– Keresztyén antropológia
– A teológiai gondolkodás fejlődése
– Csoportlélektan, csoportdinamika és csoportvezetés
– Szakmai és kutatási gyakorlat
– A pasztorálpszichológia alapjai és pasztorálpszicho-lógiai irányzatok
– A személyiség pszichológiai és pasztorációs megköze-lítése
– A pasztoráció és diakónia módszertana
– A pasztorációs lelkigondozásban és a segítő foglalkozásban alkalmazott etika alapelvei
– Krízislélektan, krízistanácsadás és intervenció
– Önismeret és önismereti csoportvezetés
– A valláspedagógia pszichológiája
– Kábítószerfüggők lelki gondozása
– Bioetika
– Öregek, betegek és gyászolók lelkigondozása
– Egészség és betegség interdiszciplináris értelmezése
– Kórházi lelkigondozás
– Konfliktuskezelés

A képzés rendjére vonatkozó információk:

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri képzés munkarendje letölthető innen.
Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok elkészítésének szempontjai letölthetők innen.
Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok védésének rendje letölthető innen.

Teológia – Zene – Nevelés (4 félév):

Helyek száma: 15 ingyenes, 5 tandíjköteles hely.
Tanulmányi idő: 4 félév, 2017. október – 2018. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Kötelező tárgyak (minden szakirány számára):
– Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
– A zenei kifejezőeszközök retorikája és jelentéstana
– A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
– Pedagógiai és katekétikai stratégiák
– Modern művészetelméletek a zenében
– A bibliai nyelvek szemantikája
– Valláspszichológia
– Keresztyén antropológia

Választható tárgyak:


Valláspedagógia szakirány:

– A kommunikáció és a média szerepe a tanítási, tanulási, pasztorációs és nevelési folyamatokban
– Bibliai fogalmak a vallásoktatásban
– Alternatív pedagógiák módszertana és gyakorlata I
– A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
– Speciális nevelési szükségletü fiatalok és felnőttek szakmai felkészítése és kísérése
– Modern pedagógiai eszközök és a rendszeres teológia
– A valláspedagógia pszichológiai alapjai
– Tanulási zavarok prevenciója
– Biblikateológia
– Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet
– Egyház- és nevelésszociológia

Egyháztörténet szakirány:

Latin nyelv és szemantika
– Paleográfia
– XVI–XX. századi protestáns egyháztörténet
– Könyvek és kéziratok Erdélyben (15–18. sz.)
– Művészettörténet (erdélyi és európai építészettörténet)
– Az ökumenikus mozgalmak története
– Templom, iskola, levéltár (egyházi könyvtár és levéltárszervezés)
– Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet

A felvételi vizsga menete szaktól függetlenül.

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzoje egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

Ez a kutatási terv 2017. július 25-ig illetve szeptember 5-ig e-mailen megküldendő a következő címek valameyikére:
a. Alkalmazott teológia szakra felvételizőknek: gabor at hezser de.
b. Egyháztörténet szakirányra felvételizőknek: hnalpar at rt ubbcluj ro.
c. Valláspedagógia szakirányra felvételizőknek: kunmar58 at gmail.com

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

A kutatási terv értékelésének kritériumai:
1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

– a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
– az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

A vizsga időpontja:

2017. július 25., 10 óra – kutatási terv bemutatása

2017. szeptember 12., 10 óra – kutatási terv bemutatása

Felvételi időpontjai:

2017. július 16–22. (hétköznapokon) 8–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán

2017. július 25., 10 óra – kutatási terv bemutatása.

– 2017. július 25. – eredményhirdetés.

2017. július 26–27. – beiratkozás első évre.

 

2017. szeptember 5–9. (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán

2017. szeptember 12., 10 óra – kutatási terv bemutatása.

– 2017. szeptember 13. – eredményhirdetés.

2017. szeptember 13–14. – beiratkozás első évre.

Felvételi díj és tandíj:

– A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.

– A magiszteri kurzus fizetéses tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

• beiratkozási űrlap;
• a személyi igazolvány egyszerű másolata;
• a licencoklevél (vagy igazolás), és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;
• a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
• a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

– Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
– A licencdiploma eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
– A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
– Idegen nyelvvizsga bizonylata;
– Kézzel írt önéletrajz;
– Személyi igazolvány egyszerű másolata;
– 4 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratko-záskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi űrlap letölthető innen:

PDF formátumban: FELVÉTELI BEIRATKOZÁSI ŰRLAP

További információk:

A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
– a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen (lásd: Elérhetőség menüpont).
– a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál (lásd: Tanárok menüpont - E-mail címek)

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

 
 
DOKTORI KÉPZÉS
 

A Református Tanárképző Kar felvételit hirdet doktori tanfolyamra pásztori pszichológia, valláspedagógia, biblika és egyháztörténelem tárgykörében.

Felvételire jelentkezhetnek azok az egyetemi végzettséggel rendelkező hallgatók, akik a bolognai rendszer bevezetése előtt licencvizsgáztak, továbbá azok a hallgatók, akik a bolognai rendszerű licencvizsgát követően elvégezték a mesteri tanfolyamot. Utóbbi hallgatók részére a mesteri tanfolyamon való részvétel felvételi kritérium.

Helyek száma:

- Molnár János professzor úrnál: 1 nappali tagozatos, 1 látogatás nélküli, 2 fizetéses hely
- Buzogány Dezső professzor úrnál: 1 nappali tagozatos, 1 látogatás nélküli, 3 fizetéses hely

Tanulmányi idő:

– nappali tagozaton 3 év

Végzettség: doktori oklevél

Felvételi vizsga

1. A vizsga lefolyása:

- írásbeli dolgozat a megadott témakörökben;
- a tervezett doktori kutatási terv bemutatása,
- biblikusok számára héber-görög nyelvvizsga, történészek és valláspedagógusok számára latin nyelvvizsga.

2. Bejutási média: 8.00

3. A vizsga időpontja:

2017. szeptember 12., 10 óra, írásbeli vizsga.
2017. szeptember 13., 10 óra, kutatási terv bemutatása.

4. Beiratkozás: 2017. szeptember 5-9 között (Az egyetem doktori osztályán, Kolozsvár, Farkas utca 1. szám)

Kijelölt témakörök

1. Biblika

– Messianizmus és eszkatológia az Ószövetsgében;
– Ígéret és beteljesedés, az Ószövetség és az Újszövetség viszonya;
– Az Újszövetség krisztológiája

2. Történelem

– Európai eszmék integrálása Erdélyben a 16–17. században;
– Református fejedelmek Erdély trónján;
– Kálvin teológiája.

3. Valláspedagógia

- Karácsony Sándor pedagógiája
- Nevelési stratégiák a magyar pedagógiában
- Új pedagógiai irányzatok.

4. Pásztori pszichológia

- Élettörténeti válságok
- Lelkigondozás és pszichoterápia
- Pszichoszomatikus betegségek és azok orvoslása

A felvételivel és a beiratkozással kapcsolatos információk beszerezhetok az Egyetem doktori osztályán:

Serviciul doctorate al UBB,
Cluj-Napoca 3400, str. M. Kogalniceanu nr. 1.
Tel/Fax:             +40-264-405300       

A latin nyelvvizsga anyaga letölthető innen: latin szöveg.doc.
 
Felvételi szabályzat:
 
 
- a BBTE Református Tanárképző karának felvételi szabályzata ITT olvasható
 
 
© BBTE RTK 2012
BBTE honlap | Elérhetőség