BBTE honlap | Elérhetőség |   Ro
Cimsor
Szakirányok | Kutatás

Felvételi 2018-ban

Mesterképzés

A BBTE Református Tanárképző Kar felvételi vizsgát hirdet mesterképzésre, a 2018–2020-as tanévekre minden érdeklődő számára, függetlenül a felekezeti hovatartozástól és az alapképzéstől a következő szakterületeken:

Szakterületek:
 • I. Alkalmazott teológia (Pásztori pschihológia)
 • II. Valláspedagógia - Zene - Egyháztörténelem
 • III. Interkonfesszionális és interkultulturális mediáció (iskolai és társadalmi mediátorképzés)
 • IV. Zene (Új szak) - Ökumenikus egyházzene

I. Alkalmazott teológia - Pásztori pszichológia (4 félév):

Tanulmányi idő: 4 félév, 2018. október – 2020. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Pásztori pszichológia szakirány:
 • Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
 • Valláspszichológia
 • Keresztyén antropológia
 • A teológiai gondolkodás fejlődése
 • Csoportlélektan, csoportdinamika és csoportvezetés
 • Szakmai és kutatási gyakorlat
 • A pasztorálpszichológia alapjai és pasztorálpszichológiai irányzatok
 • A személyiség pszichológiai és pasztorációs megközelítése
 • A pasztoráció és diakónia módszertana
 • A pasztorációs lelkigondozásban és a segítő foglalkozásban alkalmazott etika alapelvei
 • Krízislélektan, krízistanácsadás és intervenció
 • Önismeret és önismereti csoportvezetés
 • A valláspedagógia pszichológiája
 • Kábítószerfüggők lelki gondozása
 • Bioetika
 • Öregek, betegek és gyászolók lelkigondozása
 • Egészség és betegség interdiszciplináris értelmezése
 • Kórházi lelkigondozás
 • Konfliktuskezelés

A képzés rendjére vonatkozó információk:

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri képzés munkarendje letölthető innen.

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok elkészítésének szempontjai letölthetők innen.

Az Alkalmazott teológia (pásztori pszichológia szakirány) mesteri szakvizsgadolgozatok védésének rendje letölthető innen.

II. Egyháztörténelem - Zene - Valláspedagógia (4 félév):

Helyek száma: 10 ingyenes, 5 tandíjköteles hely.
Tanulmányi idő: 4 félév, 2018. október – 2020. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Kötelező tárgyak (minden szakirány számára):

 • Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
 • A zenei kifejezőeszközök retorikája és jelentéstana
 • A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
 • Pedagógiai és katekétikai stratégiák
 • Modern művészetelméletek a zenében
 • A bibliai nyelvek szemantikája
 • Valláspszichológia
 • Keresztyén antropológia

Választható tárgyak:

Valláspedagógia szakirány:

 • A kommunikáció és a média szerepe a tanítási, tanulási, pasztorációs és nevelési folyamatokban
 • Bibliai fogalmak a vallásoktatásban
 • Alternatív pedagógiák módszertana és gyakorlata I
 • A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
 • Speciális nevelési szükségletü fiatalok és felnőttek szakmai felkészítése és kísérése
 • Modern pedagógiai eszközök és a rendszeres teológia
 • A valláspedagógia pszichológiai alapjai
 • Tanulási zavarok prevenciója
 • Biblikateológia
 • Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet
 • Egyház- és nevelésszociológia

Egyháztörténet szakirány:

 • Latin nyelv és szemantika
 • Paleográfia
 • XVI–XX. századi protestáns egyháztörténet
 • Könyvek és kéziratok Erdélyben (15–18. sz.)
 • Művészettörténet (erdélyi és európai építészettörténet)
 • Az ökumenikus mozgalmak története
 • Templom, iskola, levéltár (egyházi könyvtár és levéltárszervezés)
 • Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet

III. Iskolai mediáció (4 félév):

Helyek száma: 10 ingyenes, 5 tandíjköteles hely.
Tanulmányi idő: 4 félév, 2018. október – 2020. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

Iskolai mediátorképzés:

A mediátor - közvetítő, békéltető,- jelenléte és munkája az iskolákban, tanintézetekben arra irányul, hogy a tanár-diák, diák-diák, diák-szülő, tanár-szülő, tanár-tanár konfliktusokban irányítsa, mederben tartsa a vitás eljárást és segítse a feleket érveik megfelelő megfogalmazásában. Ugyancsak ő teremti meg a tárgyalás optimális feltételeit és összefoglalja a felek számára az elérhető megoldásokat, azok előnyeivel és hátrányaival együtt. Elősegíti a kultúrák és felekezetek közötti esetleges konflikutusok megoldását, békés rendezését.

Az iskolai mediátor feladata:

 • a kölcsönös bizalom légkörének megteremtése és fenntartása
 • csökkentse a konfliktusban lévő felek közötti feszültségeket és bizalmatlanságot
 • a vita során segítse a feleket a valódi érdekeik feltárásában
 • folyamatosan és bizalmasan közvetítsen a felek között
 • igény esetén fogalmazza meg az egyezséget tartalmazó megállapodást

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 • különböző mediációs technikák megismerése
 • konfliktuskezelési stílus fejlesztése
 • közvetítői tevékenységre vonatkozó jogszabályi ismeretek
 • pszichológia, tárgyalási ismeretek és készségek
 • kérdezéstechnikai ismeretek
 • tárgyalási, konfliktus kezelési és konfliktus feldolgozó módok megismerése

A képzés jelenleg megszerezte az országos akkreditációs bizottság ideiglenes működési engedélyét, a beindításra vonatkozó kormányhatározat a felvételi megszervezése előtt várható.

IV. Zene (Új szak) Ökumenikus egyházzene

 • -
 • -

A felvételi vizsga menete szaktól függetlenül.

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal Kutatási terv).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási terv az interjún kerül bemutatásra.
a. Alkalmazott teológia szakra felvételizőknek: gabor (kukac) hezser de.
b. Egyháztörténet szakirányra felvételizőknek: hnalpar (kukac) rt ubbcluj ro.
c. Valláspedagógia szakirányra felvételizőknek: ggorbai (kukac) gmail.com
d. Iskolai mediációra felvételizőknek: pusoksarolta (kukac) gmail.com

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi.

Felvételi vizsga (2018. július):

 • 2018. július 17–23. (hétköznapokon) – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2018. július 24., 10 óra (219 és 220-as terem) – a KUTATÁSI TERV bemutatása.
 • 2018. július 25–26. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2018. július 27. - végső eredményhirdetés

Felvételi vizsga (2018. szeptember):

 • 2018. szeptember 10–19. (hétköznapokon) 9–16 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2018. szeptember 19. – a KUTATÁSI TERV bemutatása.
 • 2018. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2018. szeptember 20. – végső eredményhirdetés

Felvételi díj és tandíj:

 • A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.
 • A magiszteri kurzus fizetéses tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • beiratkozási űrlap;
 • a személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • a licencoklevél (vagy igazolás), és az anyakönyvi kivonat (foaie matricolă) egyszerű másolata;
 • a beiratkozási díj kifizetésérol szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A licencdiploma eredetije (a fizetésés helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat);
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • Idegen nyelvvizsga bizonylata; Amennyiben nem rendelkezik nyelvvizsgával, az első év első felében felveheti az angol nyelvet és a vizsgajegy jelenti a bizonylatot.
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • 4 db. 3x4-es fotó.

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratko-záskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi űrlap letölthető innen:

PDF formátumban: FELVÉTELI BEIRATKOZÁSI ŰRLAP

További információk:

 • A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
 • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen (lásd: Elérhetőség menüpont).
 • a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál (lásd: Tanárok menüpont - E-mail címek)

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!

BBTE honlap | Elérhetőség |  Impresszum