MENÜ
HUEN

Felvételi Valláspedagógia – Egyháztörténet mesterképzésre (4 félév)

Helyek száma:

 • 6 tandíjmentes hely
 • 24 tandíjas hely

Tanulmányi idő: 4 félév, 2019. október – 2021. július
Végzettség: magiszteri oklevél (előfeltétel a doktori kurzusra való beiratkozáshoz)

A tanfolyam előadásai:

Kötelező tárgyak (minden szakirány számára):

 • Személyes, kognitív és szociális kompetenciák fejlesztése
 • A zenei kifejezőeszközök retorikája és jelentéstana
 • A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
 • Pedagógiai és katekétikai stratégiák
 • Modern művészetelméletek a zenében
 • A bibliai nyelvek szemantikája
 • Valláspszichológia
 • Keresztyén antropológia

Választható tárgyak:

Valláspedagógia szakirány:

 • A kommunikáció és a média szerepe a tanítási, tanulási, pasztorációs és nevelési folyamatokban
 • Bibliai fogalmak a vallásoktatásban
 • Alternatív pedagógiák módszertana és gyakorlata I
 • A pedagógia története és a magyar tudomány fejlődése
 • Speciális nevelési szükségletű fiatalok és felnőttek szakmai felkészítése és kísérése
 • Modern pedagógiai eszközök és a rendszeres teológia
 • A valláspedagógia pszichológiai alapjai
 • Tanulási zavarok prevenciója
 • Biblikateológia
 • Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet
 • Egyház- és nevelésszociológia

Egyháztörténet szakirány:

 • Latin nyelv és szemantika
 • Paleográfia
 • XVI–XX. századi protestáns egyháztörténet
 • Könyvek és kéziratok Erdélyben (15–18. sz.)
 • Művészettörténet (erdélyi és európai építészettörténet)
 • Az ökumenikus mozgalmak története
 • Templom, iskola, levéltár (egyházi könyvtár és levéltárszervezés)
 • Modern pedagógiai eszközök és az egyháztörténet

A felvételi vizsga menete

Felvételi követelmények:

1. A jelentkezéshez előzetesen benyújtandó egy olyan kutatási terv, amelyből kitűnik, milyen témát szándékozik a hallgató kidolgozni (terjedelem: 3–5 oldal).
2. A kutatási tervhez kapcsolódjon egy olyan irodalomjegyzék, amely tartalmazza azoknak a szakkönyveknek, szakcikkeknek a címét, melyeket a jelentkező, jelenlegi ismeretei alapján, felhasználni szándékozik.
Az irodalomjegyzékben jelenjen meg néhány vonatkozó idegen nyelvű mű is. Az irodalomjegyzék tartalmazhat interneten található tudományos munkákat is. Tudományos munkának olyan internet-anyag tekinthető, amely valamely felsőoktatási intézmény keretén belül, vagy a „Mindentudás Egyetemének” (vagy hasonló, tudományos értékű forrásból) származik; amelynek szerzője egyetemi oktató vagy elismert szakember. Népszerűsítő irodalom nem fogadható el!

A kutatási tervet a felvételi interjú előtt küldje az rt@rt.ubbcluj.ro email címre, illetve a felvételi napján 3 példányban kinyomtatott formában.

A vizsga lefolyása:

A jelentkezők húsz perces beszélgetés keretében bemutatják kutatási tervüket. A beszélgetés tárgya a benyújtott téma-feldolgozási elképzelés illetve a felkészülési anyagban való tájékozottság felmérése.

 • A kutatási terv értékelésének kritériumai:
 • 1. Mennyiben felel meg a téma-elképzés a választott tárgykörnek?
 • 2. Alapvetően képes-e a jelölt interdiszciplináris témakezelésre?
 • 3. Mennyiben reális a téma szakdolgozat formájában való feldolgozása, pl. eléggé körülhatárolt-e a témaelképzelés?
 • 4. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e tartalmilag és formailag a benyújtott írásos anyagból?
 • 5. A jelentkező kutatásra, tudományos munkára való alapvető képességei kitűnnek-e a beszélgetésből ?

A vizsga minősítése:

 • a bemutatott kutatási tervre kapott jegy az általános 50 %-át képezi
 • az államvizsga jegye az általános 50 %-át képezi. “

Felvételi időpontjai:

 • 2019. július 16–29. (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2019. július 30, 10 óra – kutatási terv bemutatása.
 • 2019. július 30. – eredményhirdetés, beiratkozás első évre;
 • 2019. július 31. – végső eredményhirdetés.
 • 2019. szeptember 11–18. (hétköznapokon) 9–15 óra között – személyes iratkozás a Kar titkárságán
 • 2019. szeptember 19. – 10 óra – kutatási terv bemutatása.
 • 2019. szeptember 19. – eredményhirdetés, helyek megerősítése
 • 2019. szeptember 20. – végső eredményhirdetés

Felvételi díj és tandíj:

 • A felvételi díj összege 100 RON (azaz 30 iratkozási és 70 felvételi díj), ezt az összeget a dékáni hivatalban kell majd kifizetni.
 • A magiszteri kurzus fizetéses tandíja évi 2500 lej (ezt négy részletben kell majd kifizetni az érintetteknek). A tandíj az Európai Unió bármely országából érkező állampolgár számára azonos.

A felvételire való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • beiratkozási űrlap kitöltése;
 • online beiratkozási űrlap kitöltése az egyetem digitális adatbázisában;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: az egyetem adatbázisában, ezen a linken kitöltött, majd elmentett digitális dokumentumot .pdf formában kérjük elküldeni a titkárság e-mail címére, majd Kolozsvárra érkezéskor kérjük a kinyomtatott dokumentumot minden oldalon aláírva személyesen le is adni a kar titkárságán];
 • az adatfelhasználási nyilatkozat kitöltése;  [elektronikus úton való beiratkozás esetén: kérjük letölteni erről a linkről az űrlap formanyomtatványát, majd kitöltve és aláírva elküldeni scannelt formában a titkárság e-mail címére];
 • a személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • a licencoklevél (vagy igazolás), és az anyakönyvi kivonat (supliment diplomă) egyszerű másolata;
 • a beiratkozási díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény;
 • a felvételi díj kifizetéséről szóló nyugta vagy postai szelvény; mentesség esetén a mentességet igazoló irat, illetve egy saját felelősségre írt nyilatkozat, miszerint a jelölt csak egy alkalommal élt a felvételi díjtól való mentesség lehetőségével (a pedagógus szülő munkahelyi igazolását láttamoztatni kell az illető megye tanfelügyelőségén);

Az első évre való beiratkozáshoz szükséges okiratok:

 • Az érettségi oklevél eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat) éa Foaie matricolă
 • A licencdiploma eredetije (a fizetéses helyre bejutottaknak elegendő a hitelesített másolat), és a Supliment de diplomă
 • A születési bizonyítvány hitelesített másolata, vagy egyszerű másolat és itt hitelesítjük
 • Idegen nyelvvizsga bizonylata; Amennyiben nem rendelkezik nyelvvizsgával az első év első felében felveheti az angol nyelvet
  és a vizsgajegy jelenti majd a bizonylatot
 • Kézzel írt önéletrajz;
 • Személyi igazolvány egyszerű másolata;
 • Orvosi igazolás – feltüntetve rajta, hogy a jelölt egyetemi felvételre alkalmas;
 • Házassági oklevél másolata
 • 2 db  (3×4-es fotó)

Az a felvételiző, aki fizetéses helyre jut be, a tanfolyamra való beiratkozáskor fizeti ki az előírt tandíj első részletét is.

A felvételi űrlap letölthető innen:

Felvételi beiratkozási űrlap
Kutatási terv minta

 

További információk:

 • A felvételivel kapcsolatosan további információk beszerezhetők:
 • a Dékáni Hivatalban személyesen, telefonon vagy E-mailen .
  Email: rt@rt.ubbcluj.ro
 • a Valláspedagógia szakirány címzetes tanárainál

SIKERES FELVÉTELIZÉST KÍVÁNUNK!