MENÜ

Nemzetközi hét teológia – valláspedagógia szakirány
2021. április 12-16.

Nemzetközi hét teológia – valláspedagógia szakirány
2021. április 12-16.

Naponta 15-19 óra között
Zoom elérhetőség: https://zoom.us/j/97376020848

A megváltozott világunkban az Erasmus program is más lett.
Hiányoznak az elmúlt években megszokott Erasmus oktatói keretben érkezett vendégtanárok.
Ezt a hiányt szeretnénk pótolni azzal, hogy a virtuális térben a két ország öt teológiai intézetének hat karáról hívtunk meg előadókat.
Április 12-16. között naponta 15-19 óra között virtuális térben, „valós” vendégoktatók hozzák közel a hallgatók számára a teológia legkülönbözőbb tudámyányágának szegmenseit.

1. Április 12. – hétfő: Pápai Református Teológiai Akadémia

15:15-16:45
Oktató neve: Dr. Balla Ibolya – egyetemi docens
Előadás címe: Az ókori Közel-Kelet vallástörténete
Rövid leírás: Az ókori Izráel vallásának ismertetése annak fejlődését figyelembe véve, részletesen bemutatva – a rendelkezésre álló időtől függően – az egyes vallási intézményeket (templom, papság, prófétaság, áldozatok, ünnepek stb.), azok jelentőségét.

17.00-17.45.- A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítőképző Főiskola Kar- Nagykőrös
Oktató neve: Dr. Csűrös András Jakab- egyetemi adjunktus (KRE TFK
Előadás címe: „A pap bort osztogat a híveknek a templomban.”
Rövid leírás: Az elmúlt évben szokatlan módon kellett megtartanunk az ünnepeket – így volt ez 1919-ben is. A Magyarországi Tanácsköztársaság rövid időszakára két fontos egyházi ünnep esett: a húsvét és a pünkösd. Az előadásban arról lesz szó, hogy milyen módon sikerült ezeket az ünnepeket megtartani? Mennyire engedte az ünneplést a bolsevik diktatúra?
Elemezzük, hogy a szesztilalom, az atrocitások, a hatalom által megjelent terrorizálások milyen fokú hatással bírt az ünnepekre, az ünneplő gyülekezetekre. Az előadásban kitérek arra a feljelentésre is, ami szerint egy egyházi személy a híveknek nyilvánosan bort osztogatott.

18.00-18.45
Oktató neve: Dr. Váradi-Kusztos Györgyi- egyetemi adjunktus (KRE TFK)
Előadás címe: A „gyógyító” írás mintázatai a pedagógusi önsegítés vonatkozásában
Rövid leírás: A „gyógyító írás” munkahelyi, családi nehézségek, normatív krízisek, vagy éppen felemelő, netán extatikus élmények, esetleg traumatikus életesemények feldolgozásának hatékony módja lehet. „Ha valaki képes saját komplex élményeit könnyebben megérthető csomagokká szortírozni, immár túl is léphet a trauma világán.” (Pennebaker, 2005: 230.) Természetesen nem csak traumatikus, vagy bármilyen módon az életesemények sorába magától értetődő természetességgel nem illeszkedő események kapcsán használható módszer az írás, hiszen a lelki ellenállóképesség fejlesztésben is fontos szerepet játszhat. Ugyanakkor nem csodaszerről van szó, ahogyan a kutatások is jelzik. Bizonyos embereknél hatásos, másoknál nincs látványos változás. Az erre vonatkozó kutatások szerteágazóak, és a módszer lelkes propagálóit önmérsékletre, körültekintő véleménynyilvánításra serkentik. Mindezzel együtt a tanító- és óvóképzésben filozófiai és irodalmi tárgyakat egyaránt oktató pedagógusként úgy gondolom, hogy a pedagóguspályát választók számára is kiváló önsegítő eszközként alkalmazható az írásnak számos formája.

2. Április 13. kedd: Komáromi Selye János Egyetem, Református Teológia Kar

15:00-15:45
Oktató neve: Mgr. Tömösközi Ferenc, PhD.
Előadás címe: A felvidéki református egyháztörténeti kutatások aktuális kérdései
Rövid leírás: Az előadásban egyrészt arra szeretnék rámutatni, hogy az elmúlt 100 évben a Kárpát-medencében végbement történeti folyamatoknak köszönhetően milyen speciális helyzet állt elő a szlovákiai református egyház történeténk kutatásában. Másrészt részletesebben szeretnék foglalkozni a következő témákkal. A források szétszórtságának problematikája, szisztematikus forrásfeltárás és digitalizálás. A Türelmi Rendelet előtti és utáni, a két vh. közötti időszak, az 1939-51 közötti időszak kutatása és annak kérdései, valamint a szocializmus évtizedeinek kutatási lehetőségei.

16:00-16:45
Oktató neve: Dr. Fazekas István, PhD.
Előadás címe: A megszégyenítés, mint ókori precedens Jézus perében
Rövid leírás: Az előadás Jézus perének zsidó és római jogi elemeit veszi górcső alá a Szentírás szövegének exegetikai vizsgálata alapján. A jelenlegi adatok tükrében a Pilátus előtti megszégyenítés elsősorban azzal függ össze, hogy Pilátus ártalannak találta Jézust az ellene felhozott vádakban. Pilátus, mint ítélőbíró, egy jól körülhatárolható politikai zsarolás következményeképpen hozza meg a halálos ítéletet.

17:00-17:45
Oktató neve: ThDr. Szénási Lilla, PhD.,
Előadás címe: A többszörös intelligencia elmélet alkalmazása a Z generáció hitoktatásában
Rövid leírás: Az előadásban röviden jellemezném a Z generáció tagjait. Majd rámutatok, hányféle képpen értelmezik az intelligencia fogalmát és természetét; bemutatom a többszörös intelligencia elméletét. Végül gyakorlati példát szeretnék adni arra nézve, hogy a Z generáció hitoktatásában hogyan tudjuk a többszörös intelligencia elméletét alkalmazni.

3. Április 14. szerda: Sárospataki Református Teológiai Akadémia

16:00-16:45
Oktató neve: Bátoriné Dr. Misák Marianna- egyetemi adjunktus
Előadás címe: Protestáns papi nősülési szokások a 16-17. századi Magyarországon
Rövid leírás: Előadásomban néhány 16-17. századi példával szeretném szemléltetni, a reformációhoz csatlakozott reformátorok, prédikátorok hozzáállását a cölibátus, a házasság, a család kérdéséhez.

17:00-17:45
Oktató neve: Dr. Nagy Károly Zsolt- egyetemi docens
Előadás címe: Egyház és kommunikáció – (tév)utak és alapelvek
Rövid leírás: Nagyjából tíz éve egy magyarországi református zsinati vezetővel készítettem interjút, melyben a megkérdezett azt mondta, hogy „az egyház számára ma a legnagyobb kihívást a kommunikáció jelenti, ma minden erről szól”. Ha minden erről szól, akkor miért érezzük mégis azt – akár egyházon belül, akkár az egyházon kívülről jövő kritikákat hallgatva – hogy az egyház mégsem tud megfelelő módon kommunikálni a társdalomban? Az előadásban erre a kérdésre keressük a válaszokat, egyrészt az elmúlt évtizedek egyházi kommunikációjának történeti vizsgálatán keresztül, másrészt – ezzel összefüggésben – az egyházi kommunikáció elméleti alapjait keresve.

18:00-18:45
Oktató neve: Dr. Barnóczki Anita- egyetemi adjunktus
Előadás címe: Előzetes ítéletek, előítéletek és identitáskérdések
Rövid leírás: Az előadás egy hosszabb sorozat utolsó előtti része, mely a cigánymisszió kérdésköreiről szól. Önmagában is értelmezhető előadást tervezek, mely a cigánymisszión túlmutató tanulságokkal is szolgálhat arra nézve, hogyan próbáljuk kiszámíthatóvá tenni életünket, hogyan őrizzük az így nyert biztonságérzetünket, illetve hogyan függ mindez össze identitáskérdéseinkkel.

4. Április 15. csütörtök: Debreceni Református Hittudományi Egyetem

15:00-15:45
Oktató neve: Dr. Bodó Sára- egyetemi docens
Előadás címe: A gyászbeszélgetés
Rövid leírás: A lelkigondozói beszélgetés sajátos műfaja a gyászbeszélgetés. Van néhány olyan eleme, amelyekre érdemes hangsúlyt tenni: pl. az érzelmi ambivalencia, az érzelmek struktúrálása, a lelki-szellemi örökség feltárása, az adaptáció folyamata.

16:00-16:45
Oktató neve: Dr. Kis Klára- egyetemi adjunktus
Előadás címe: A fegyelmezés fogalmának és gyakorlatának újragondolása
Rövid leírás: Egyházi nevelésünk fegyelmezés dolgában szélsőséges elvárások között mozog. Az egyházi iskola, mint a „megnevelés” színtere, másrészt, mint „a teljes elfogadás” helye jelöli ki azt a széles spektrumot, amelyen külső elvárások, ránk delegált szerepek, keresztyén ideálok, és saját tapasztalataink mentén igyekszünk kialakítani egy egészséges szemléletet, illetve egy hiteles, számunkra is vállalható osztálytermi gyakorlatot. Az előadás ehhez a pedagógiai „belső műhely-munkához” nyújt eligazodási pontokat feltárva ugyanakkor a fegyelmezés témájának komplexitását is.

17.00-17. 45
Előadó neve: Dr. Baráth Béla- egyetemi professzor
Előadás címe: A magyarországi protestantizmus gyászévtizede és a gályarabok debreceni emlékműve.
Rövid leírás: Az előadás 2021 egyik szomorú egyháztörténeti évfordulójára emlékeztet, arra, hogy 350 évvel ezelőtt – a Wesselényi-szervezkedés utáni megtorlások részeként – kezdődtek el a magyarországi protestáns prédikátorok gályarabságáig vezető események. Először tágabb történeti összefüggéseiben áttekinti az 1671 és 1681 közötti időszakot, melyet a protestáns egyháztörténet-írás gyászévtizednek nevez, majd bemutatja a Debreceni Református Kollégium egyik kiemelkedő történeti örökségét a gályarabok emlékoszlopát, melyre napjainkban a magyarországi protestánsok vallásszabadságért vívott küzdelmének nemzetközileg ismert mementójaként tekintünk. Ezt a hitvallásukért bátran kiálló protestáns lelkészek és tanárok helytállása előtt tisztelgő alkotást – Balogh Ferenc egyháztörténész professzor és a debreceni teológus ifjúság önképző körének kezdeményezése alapján – 1895-ben avatták fel. Az emlékhely napjainkban is fontos része az iskola emlékezetkultúrájának.

5. Április 16. péntek: Károli Gáspár Református Egyetem Budapest, Református Hittudományi Kar

15:00-15:45
Oktató neve: Dr. Kendeffy Gábor- egyetemi docens
Előadás címe: Augustinus filozófiája
Rövid leírás: Az óra Aurelius Augustinusnak, más néven Szent Ágostonnak Istenről és az emberről szóló tanítását mutatja be. A legfontosabb tárgyalandó ágostoni témák: Isten egysége; Isten és a teremtett világ kapcsolata; Isten mint legfőbb jó; hit és értelem; a megismerés lehetőségei; akarat és kegyelem.

16:00-16:45
Oktató neve: Dr. Lányi Gábor- egyetemi docens
Előadás címe: Abraham Kuyper és a neokálvinizmus
Rövid leírás: Tavaly emlékezett meg a világ reformátussága Abraham Kuyper halálának 100. évfordulójáról. Kuyper mint lelkész és teológiai tanár, politikus és újságíró, egyház és egyetem alapító, miniszterelnök és államminiszter nagyban alakította a modern Hollandia politikai és társadalmi folyamatait. A Kuyper által képviselt neokálvinista szellemiség (amely Kálvin írásmagyarázati hagyományára nem mint teológiai irányzatra, hanem mint világnézetre tekintett) ihlető erővel látta el a Sebestyén Jenő nevével fémjelzett magyar történelmi kálvinizmust is. Az előadás célja rövid betekintés nyújtása Kuyper életébe, munkásságába, magyar reformátusságra gyakorolt hatására.

17:00-17:45
Oktató neve: Dr. Kocsev Miklós- egyetemi professzor
Előadás címe: Interkulturalitás – mint kommunikációs kihívás
Rövid leírás: Az adott egyházi közösség lehetősége és felelőssége helyi szinten egymás elfogadása és megértése kapcsán

18.00-18.45
Oktató neve: Drd. Balogh Dávid – egyetemi tanársegéd (KRE TFK)
Előadás címe: A főistentiszteleti bibliaolvasási hagyományok és az egyházi év kapcsolata
Rövid leírás: A keresztyén liturgiatörténet évezredei során többféle bibliaolvasási gyakorlat alakult ki és terjedt el, melyek javarészt egymást kiegészítve, egymás mellett léteztek (vagy éppen léteznek ma is). A különböző bibliaolvasási hagyományok hatással voltak, vannak az istentiszteleti olvasmányok rendjére és mennyiségére (Mit és hányszor olvasunk fel egy istentiszteleten a Bibliából?), illetve a prédikálási gyakorlatra is.
Előadásomban ismertetem a leggyakoribb bibliaolvasási hagyományokat (pl. perikóparend, lectio continua, szabad textusválasztás) a mögöttük lévő teológiai alapokkal együtt. Arra is keressük a választ, hogy ezek a gyakorlatok milyen kapcsolatban állnak vagy állhatnak az egyházi évvel, annak ünnepeivel és nagy témáival, témaköreivel.