MENÜ

Centrul de Cercetare, Formare şi Consultanţă Muzicală

Centrul de
Cercetare Muzicală

Conf.univ.dr. Péter Éva
eva.peter@ubbcluj.ro
0741-756300

CAPITOLUL I
DENUMIREA, FORMA, SEDIUL, DURATA CENTRULUI

Articolul 1. Denumirea centrului de cercetare este: Centrul de Cercetare, Formare și Consultanță Muzicală
Center for Musical Research, Formation and Consulting

Articolul 2. CENTRUL DE CERCETARE, FORMARE ŞI CONSULTANTĂ MUZICALĂ este entitate de cercetare ştiinţifică, aflată în subordinea Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, constituită în cadrul Facultăţii de Teologie Reformată și Muzică, prin hotărârea senatului Universităţii nr.308/SEN/13.05.2013, în conformitate cu Strategia Universităţii, a facultăţii, şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind înfiinţarea centrelor de cercetare în instituţiile de învăţământ superior. Centrul de cercetare este o structură autonomă, cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional.

Articolul 3. Sediul Centrului de cercetare este în clădirea Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Teologie Reformată și Muzică, str. Horea nr. 7, Cluj-Napoca, România. Articolul 4. Centrul de cercetare se înfiinţează pe o perioadă nedeterminată. Articolul 5. Centrul de cercetare are următoarea organigramă:

 • Directorul (coordonatorul) centrului;
 • Consiliul științific al unității de cercetare;
 • Secretarul știintific;

Articolul 6. Conducerea centrului de cercetare este asigurată de Directorul (coordonatorul) centrului; organul deliberativ al centrului este reprezentat de Consiliul științific.

CAPITOLUL II – SCOPUL ŞI OBIECTIVELE CENTRULUI

Articolul 7. Centrul de cercetare are drept scop dezvoltarea de programe de cercetare pe domeniul muzical: studii muzicologice, analize muzicale, estetică muzicală, terapie muzicală, muzică religioasă, stilistică muzicală, istoriografie muzicală, folclor muzical; dezvoltare de programe de formare profesională în domeniul centrului şi acordare de consultanţă persoanelor şi instituiţiilor interesate. Articolul 8. Obiectivele Centrului de Cercetare, Formare şi Consultanţă Muzicală sunt urmatoarele:

 • Realizarea unor studii muzicologice, de estetică muzicală şi analize muzicale;
 • Dezvoltarea unor metode de aplicare a terapiei muzicale;
 • Evaluarea şi monitorizarea practicii muzicii religioase;
 • Efectuare de cercetări ştiinţifice în domeniul istoriografiei muzicale şi a folclorului muzical;
 • Dezvoltarea de sisteme modulare de perfecţionare postuniversitară şi reconversie profesională în domeniul muzicii;

Articolul 9. Activităţile principale realizate de Centrul de cercetare pentru atingerea acestor obiective vor fi urmatoarele:

 • elaborarea şi implementarea de proiecte în specificul temelor menţionate;
 • realizarea de studii în conformitate cu obiectivele Centrului de cercetare;
 • organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară;
 • realizarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii în conformitate cu obiectivele Centrului;
 • organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde, Workshop-uri) pe teme legate de educaţia muzicală a adulţilor;
 • alte activităţi în conformitate cu obiectivele Centrului.

Activităţile desfăşurate în cadrul Centrului se vor desfăşura pe trei direcţii :

 1. Cercetare
 • Iniţierea de programe de cercetare în domeniile de studii muzicologice, analize muzicale, estetică muzicală, terapie muzicală, muzică religioasă, stilistică muzicală, istoriografie muzicală, folclor muzical;
 • Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional prin organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde şi publicaţii în reviste a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 • Elaborarea de cărţi, culegeri, materiale didactice prin care Centrul de cercetare să-şi aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.
 1. Formare
 • Formarea resursei umane în domeniul cercetării – cadre didactice tinere, masteranzi – în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi aplicaţii practice în domeniul Centrului;
 • Dezvoltare de programe de master în conformitate cu dinamica evoluţiei pieţei forţei de muncă şi a cererii identificate la nivelul absolvenţilor, pe domeniul specific al Centrului;
 • Dezvoltare de programe de training postuniversitar în domeniul reconversiei profesionale sau la cererea unor instituţii culturale interesate.

III. Consultanţă

 • Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul Centrului pentru instituţii culturale publice şi private, instituţii de specialitate ale cultelor religioase;
 • Sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi în dezvoltarea de programe de cercetare pe domeniul Centrului;
 • Punerea la dispoziţia persoanelor interesate, prin pagina web a Centrului şi a lucrărilor elaborate, a rezultatelor cercetărilor desfăşurate în cadrul departamentelor;
 • Identificarea de soluţii optime în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-cultural;

CAPITOLUL III – SURSE DE FINANŢARE, PATRIMONIUL CENTRULUI

Articolul 10. Finanţarea Centrului de cercetare este asigurată din:

 • Fonduri obţinute prin granturi sau contracte de cercetare ştiinţifică;
 • Mijloace proprii ale Centrului de cercetare obţinute din activităţile desfăşurate conform legii, având ca scop obţinerea de fonduri pentru Centrul de cercetare.
 • Fonduri rezultate din activităţile prevăzute în prezentul Statut;
 • Donaţii, finanţări şi sponsorizări, de la persoane fizice sau juridice;
 • Donaţii de bunuri materiale necesare şi utile Centrului de cercetare, primite de la persoane fizice sau juridice;
 • Activităţi de autofinanţare derulate de către colectivul Centrului în conformitate cu obiectivele generale ale Centrului şi cu prevederile legale în vigoare ;
 • Taxe percepute din activitatea de consultanţă.

Articolul 11. Resursele Centrului de cercetare vor fi alocate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare pentru :

 • cheltuieli pentru dezvoltarea bazei materiale proprii;
 • cheltuieli pentru realizarea procesului de cercetare, consultanţă şi formare;
 • taxe pentru participare la manifestări ştiinţifice de nivel naţional şi internaţional;
 • taxe de participare ca membru în asociaţii ştiinţifice de profil;
 • burse de cercetare şi instruire;
 • editarea de publicaţii, studii sau alte materiale în conformitate cu obiectivele Centrului;
 • sau orice alte cheltuieli necesare bunei desfăşurări a activităţii Centrului de cercetare.

Articolul 12. Veniturile, bunurile imobile şi mobile ce vor fi dobândite în cadrul activităţilor iniţiate, în conformitate cu prevederile legale, se constituie în patrimoniu al Centrului de cercetare şi vor servi la realizarea obiectivelor prevăzute în statut. Accesul la folosirea resurselor materiale şi umane ale Centrului este posibilă pentru utilizatori externi prin plata unor taxe stabilite.

Articolul 13. Patrimoniul Centrului de cercetare se constituie din:

 • Echipamente, instalaţii, software, cărţi şi alte documentaţii obţinute din contracte de cercetare ştiinţifică, din alte fonduri obţinute în urma activităţii prevăzute prin prezentul statut, precum şi din granturi şi proiecte câştigate de la instituţii din ţară şi străinătate;
 • Donaţii şi sponsorizări;
 • Alte bunuri rezultate din acţiunea liber consimţită a membrilor sau donate;

CAPITOLUL IV – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR

Articolul 14. Pot fi membrii ai Centrului de cercetare cadre didactice cu activitatea de bază în Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care desfăşoară activitate de cercetare în domeniul Centrului; studenţi la masterat din cadrul facultăţii, precum şi orice persoană care lucrează în domeniul Centrului, cu condiţia de a fi implicată în cel puţin una din activităţile derulate în cadrul Centrului de cercetare. Pot fi cooptaţi în cadrul Centrului şi membri temporari externi invitaţi ca urmare a unor programe comune de cercetare. Sunt consideraţi membri fondatori ai Centrului cei care au semnat actul de constituire al acestuia. Centrul poate desemna membri de onoare, persoane fizice din ţară şi străinătate, care prin activitatea lor contribuie la creşterea prestigiului Centrului.

Articolul 15. Orice persoană care doreşte să activeze în cadrul Centrului de cercetare trebuie:

 • să-şi însuşească prevederile Statutului şi Regulamentului de funcţionare;
 • să se angajeze cu bună credinţă că va contribui la dezvoltarea Centrului de cercetare;
 • să fie acceptat prin hotărârea Consiliului Științific.

Articolul 16. Primirea de noi membri se face pe baza unei cereri din care să rezulte implicarea în cel putin o activitate derulată prin Centrul de cercetare, cerere ce se supune aprobării Consiliului Științific.

Articolul 17. Drepturile membrilor Centrului de cercetare:

 • să iniţieze şi să dezvolte programe de cercetare şi alte acţiuni în domeniul Centrului.
 • să iniţieze şi să dezvolte, cu acordul Consiliului Științific, relaţii de colaborare ştiinţifică.

Articolul 18. Obligaţiile membrilor Centrului de cercetare:

 • să informeze şi să supună Consiliului Științific proiectele de cercetare sau propuneri pentru alte activităţi pe care doreşte să le intreprindă în numele Centrului;
 • să dovedească solicitudine şi promptitudine faţă de solicitările Centrului de cercetare.
 • să participe activ şi concret la realizarea obiectivelor Centrului de cercetare;

Articolul 19. Calitatea de membru al Centrului de cercetare încetează la cerere. Calitatea de membru poate fi retrasă numai în cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale, luată prin vot secret cu un număr de voturi egal cu 2/3 din numărul membrilor Centrului.

Articolul 20. Pentru cazurile de încălcarea dispoziţiilor statutului sau a realizării cu superficialitate a lucrărilor, se aplică dispoziţiile Codului Muncii şi prevederile legale din domeniu.

CAPITOLUL V – CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA CENTRULUI DE CERCETARE.

Articolul 21. Organul de conducere al Centrului este Consiliul Științific care se consideră legal constituită cu 2/3 dintre membrii săi. Adunarea Generală poate fi convocată şi în mod extraordinar la cererea Consiliul Științific al Centrului sau la cererea semnată de cel puţin 30% din membrii Centrului.

Articolul 22. Adunarea Generală are următoarele competenţe :

 • Modificarea Statutului Centrului
 • Desemnarea membrilor de onoare
 • Excluderea membrilor din Centru
 • Aprobarea planului anual de administrare a fondurilor Centrului

Articolul 23. Conducerea Centrului este asigurată de către:

 • Directorul (coordonatorul) Centrului desemnat pe o perioada de 4 ani.
 • Consiliul Științific al Centrului;

Articolul 24. Atribuţiile Directorului (coordonatorul) Centrului:

 • gestionarea problemelor curente
 • reprezentarea Centrului în relaţia cu Universitatea
 • reprezentarea Centrului în relaţiile cu alte structuri culturale, de învăţământ superior şi de cercetare din ţară şi străinătate

Articolul 25. Secretarul ştiinţific al Centrului este desemnat pentru un mandat de 4.

Articolul 26. Atribuţiile Secretarului ştiinţific al Centrului:

 • întocmeşte documentele cu privire la activitatea Centrului, publicaţii, situaţia economico-financiară;
 • preia prin delegare atribuţiile Directorului (coordonatorul) Centrului în absenţa acestuia;

Articolul 27. Consiliul Științific al Centrului are un mandat de 4 ani şi are următoarea componenţă:

 • director (coordonator);
 • secretar ştiinţific;
 • membri

Articolul 28. Consiliul Științific are următoarele competenţe şi atribuţii:

 • primeşte rapoartele anuale de activitate ale departamentelor de cercetare ale Centrului;
 • adoptă planul strategic al Centrului şi le aprobă pe cele ale fiecărui departament de cercetare pentru o perioadă de 3 ani;
 • adoptă planul anual de activitate al Centrului;
 • identifică şi face demersuri pentru atragerea surselor de finanţare pentru asigurarea funcţionării Centrului de cercetare;
 • administrează fondurile şi mijloacele fixe ale Centrului de cercetare;
 • elaborează Regulamentul de funcţionare al Centrului;
 • stabileşte departamentele Centrului, componenţa acestora precum şi atribuţiile interne;
 • rezolvă problemele curente apărute în activitatea Centrului,
 • reprezintă Centrul de cercetare în relaţiile cu terţi;
 • stabileşte sarcinile în cadrul proiectelor de cercetare, şi prin protocol, drepturile de autor;

Articolul 29. Consiliul Științific se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este nevoie pentru rezolvarea problemelor curente ale Centrului de cercetare.

Articolul 30. Consiliul Științific ia decizii cu votul a jumătate plus unul din membrii săi. Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toţi membrii Centrului.

Articolul 31. Modificări ale Statutului Centrului de cercetare sunt posibile numai cu avizul Consiliului Științific şi aprobarea Consiliului Facultăţii şi a Senatului Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de Adunarea Generală a Membrilor, sau prin petiţie semnată de cel puţin 30% din membrii Centrului. Amendamentele la prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel puţin două treimi din numărul membrilor Centrului.

CAPITOLUL VI – DISPOZIŢII FINALE

Articolul 32. Centrul de cercetare poate avea însemne proprii, diferite de cele ale facultăţii.

Articolul 33. Centrul de cercetare îşi începe activitatea în urma aprobării funcţionării de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Articolul 34. Centrul de cercetare se constituie pe termen nedeterminat. Dizolvarea Centrului de cercetare poate fi decisă de Senatul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca care va stabili şi destinaţia dotărilor şi fondurilor rămase după lichidare. Lichidarea Centrului şi a mijloacelor fixe şi mobile se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 35. Centrul se poate transforma în persoană juridică prin hotărârea Adunării Generale.

Articolul 36. Prezentul Statut, aprobat Consiliul Științific, devine cadru de funcţionare al Centrului de cercetare.