MENÜ

Dékáni utasítás a 2020/2021. tanév szervezésével kapcsolatos egyes speciális kari szabályozásokról, COVID 19 járványügyi helyzetben

 1. A Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar oktatóinak és egyetemi polgárainak, egészségvédelme érdekében, a járványügyi bizottság tagjai rendszeresen és folyamatosan kötelesek a hallgatók figyelmét felhívni a járványügyi készültséggel összefüggő intézkedések és rendelkezések végrehajtásának fontosságára (maszkviselés, kézfertőtlenítés, távolságtartás, a betegség tüneteit észlelők közösségtől való távolmaradásának fontossága).
 2. A Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar épületét, tanóráit, foglalkozásait, rendezvényeit, és gyakorlóhelyeit kizárólag egészséges, a koronavírus-fertőzés tüneteit nem mutató, valamint hatósági karanténra nem kötelezett személyek látogathatják. A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket mutató személyt a kar bármely hallgatója vagy alkalmazottja az épület vagy a gyakorlóhely azonnali önkéntes elhagyására szólíthatja fel. Amennyiben az érintett a felszólításnak nem tesz eleget, haladéktalanul értesíteni szükséges a Református Tanárképző és Zeneművészeti Kar valamely vezető beosztású oktatóját vagy tisztségviselőjét, és fel kell függeszteni azt a tevékenységet, amelyen a fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket mutató személy megjelent. A betegség tüneteit önmagán észlelő személy haladéktalanul köteles az oktatás vagy a gyakorlat helyszínét elhagyni.
 3. Az előadás típusú tanórákon, foglalkozásokon – függetlenül attól, hogy az adott kurzus gyakorlati jeggyel vagy vizsgával zárul – a járványügyi készültség ideje alatt jelenléti követelmény nem írható elő. Azok a diákok akik krónikus betegségben szenvednek mentesülnek a szemtől szembeni oktatás kötelezettsége alól, az előadásokon való részvételük online fog történni.
 4. A betegségét vagy karanténkötelezettségét megfelelő okirattal bizonyító hallgató távolléte nem minősül hiányzásnak. A távollét ideje alatt a hallgató oktatóival elektronikus úton tartja a kapcsolatot, amennyiben lehetséges, önálló feladatvégzéséről elektronikus úton számol be, a kijelölt határidőktől el lehet térni, valamint gyakorlatait az előzetesen kijelölt beosztástól eltérően lehetőség szerint át kell ütemezni.
 5. A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket mutató és/vagy hatósági karanténra kötelezett oktató köteles az egyetemi épületektől és rendezvényektől távol maradni. Akadályoztatásáról haladéktalanul köteles értesíteni szóban és írásban a tanszékvezetőt, valamint a Kar dékánját. Az akadályoztatott oktató oktatói tevékenységének folytatásáról, annak módjáról, az egyes tevékenységek esetleges átütemezéséről, más tanítási napra helyezéséről, blokkosításáról az érintett csoportok írásban kapnak tájékoztatást.
 6. A dékán tartós távolléte, munkaképtelensége esetén az általános dékánhelyettes jogosult a helyettesítésére, feladatainak ellátására. A COVID 19 felelős dékánhelyettes távolléte esetén pedig a dékán veszi át a járványügyi készültséggel összefüggő feladatkör teendőit.
 7. A jelen dékáni utasítással minden oktató felhatalmazást kap, hogy a járványügyi készültség ideje alatt a képzési hely, a rendelkezésre álló teremkapacitás és infrastruktúra lehetőségeinek figyelembevételével minden típusú tanóra, foglalkozás esetében saját hatáskörben további csoportbontásról vagy a rendelkezésre álló órakereten belül a hallgatók egyéni beosztásáról rendelkezzen. E felhatalmazás keretében jogosult az oktató a tanóra, foglalkozás tartalmának és munkamódszerének figyelembevételével egészségvédelmi megfontolások alapján hibrid oktatást megvalósítani és úgy rendelkezni, hogy az adott órarendi vagy konzultációs időkeretben a beosztás szerinti hallgatói csoportok vetésforgószerű váltásban jelenjenek meg az oktató által kijelölt rendben és feladatvégzés céljából. A vetésforgószerű vagy osztott jelenlét történhet a meghatározott órarendi időkeret több részre bontásával vagy heti, konzultációs napok szerinti váltásban is. Szintén jogosult az oktató a személyes jelenlétben éppen nem érintett hallgatóknak önálló, otthoni vagy egyéni feladatvégzést és elektronikus beszámolót előírni. Az oktató által előírt otthoni vagy egyéni feladatvégzés miatti távollét nem minősíthető hiányzásnak. A hibrid óraszervezés nem akadályozhatja a hallgatókat, hogy az órarend vagy konzultációs rend szerinti további tanórákon részt vehessenek, valamint nem lehetetlenítheti el más oktatók oktatási tevékenységét.
 8. Különös figyelmet kell fordítani a maszk viselését, a távolságtartást lehetővé nem tevő olyan tevékenységek megszervezésére, amelyek jelentős aeroszolkibocsátással, ki- és belégzéssel, a cseppfertőzés kockázatának növelésével járhatnak együtt (pl. éneklés, furulyázás, stb.). A jelen pontban jellemzett tevékenységek indokolt helyszíni végzése esetén az érintkezést kerülni kell, valamint a távolságtartásra, a helyiség természetes szellőztetésére különös gondot kell fordítani.
 9. A kóruskották esetében a saját példányok vagy digitális hordozók használata javasolt, amennyiben ez nem valósítható meg, a közösen használt példányok esetében a 24 órás iratkarantén bevezetése indokolt. Továbbá, felkérjük a diákokat, hogy cask a saját kottáikat, mappáikat használják.
 10. A fúvós hangszereket, így különösen a furulyát kizárólagosan a hangszer tulajdonosa használhatja. A fúvós hangszerek cseréje, kölcsönadása szigorúan tilos. A billentyűs és egyéb hangszerek kézzel, ujjal érintett felületeinek fertőtlenítése – a kézhigiénia folyamatos biztosítása mellett – a hangszert nem károsító felülettisztítóval kötelező. Amennyiben a hangszer tisztítása (pl. Gitár vagy hegedű) problémás vagy nem lehetséges, gondoskodni szükséges saját hangszerről, vagy a RTZK tulajdonát képező hangszer 24 órás használaton kívül helyezéséről.
 11. Az oktatási és szemléltető eszközök felületét – amennyiben lehetséges, és ha nem okoz sérülést vagy károsodást – használat után fertőtleníteni kell. Amennyiben lehetséges, javasolt kesztyű használata, de alapelvként törekedni kell a tárgyak, eszközök érintésének mellőzésére vagy minimalizálására.
 12. Minden hangszeróra és csoportos óra után kötelező legalább 20 percet szellőztetni és a padokat fertőtleníteni. A hangszereket olyan tisztítóval kell tisztítani mely nem károsítja a azoknak a felületét. Az egyéni órák esetében az érintett oktató felelős a szellőztetésért és fertőtlenítésért, míg a csoportos órák esetében a takarító személyzet fogja végezni a termek és a padok fertőtlenítését.
 13. A gyakorlóhelyeken kerülni kell a csoportosulást, valamint az általános higiéniai, egészségvédelmi előírásokat be kell tartani. Az egyetemi hallgató köteles a gyakorlótermekre érvényes egészségügyi előírásokat maradéktalanul betartani. A gyakorlóórák beosztását a diákok előre meg kell tervezzék, betartva az az általános higiéniai, egészségvédelmi előírásokat. A beütemezett gyakorlóórák között a diákok kötelesek maguk után szellőztetni, illetve a hangszert, annak felületét nem károsító tisztítóval letisztítani. Mindezek érdekében, ajánlatos két gyakorló óra közé egy fél óra szünetet beiktatni. A fertőzöttség gyanújára utaló tüneteket észlelő vagy hatósági karanténra kötelezett hallgató köteles a gyakorlótermektől távol maradni.
 14. Az épületbe a diákok csak közvetlenül a megtartandó óra előtt lépjenek be, és igyekezzenek a csoportosulást kerülni. Fokozottan figyeljenek arra, hogy az órák kezdete előtt fertőtlenítsék a kezeiket.
 15. A külső könyvtári szolgáltató esetében a fenntartó és a könyvtár járványügyi készültséggel összefüggésben megalkotott és nyilvánosságra hozott szabályait a szolgáltatás igénybevétele érdekében maradéktalanul meg kell tartani.
 16. A járvány idején, a fertőzésveszély fennállása miatt, a diákklub használata szigorúan tilos!

További információk a COVID19 járvánnyal kapcsolatban itt olvashatóak: https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/covid19/

A rektorátus ajánlásai COVID19 kapcsán a hallgatók részére